Thymine ve Uracil Arasındaki Fark

Thymine ve Uracil

Nükleik asitler zincirler içerir. Her nükleotid azotlu bir baz, bir pentoz şekeri ve bir fosfat grubunu içerir. Nitrojen bazlar, nükleik asitlerin omurgasını oluştururlar. Azotlu bazlar ağırlıklı olarak iki gruba ayrılır; (a) sitozin, urasil ve timin ve (b) adenin ve guanin içeren pürinleri içeren pirimidinler. Bu bazlar spesifik baz eşleşmeleri sergiler; guanin sitozin ile çiftleşirken, adenin her zaman timinle (DNA'da) veya urasille (RNA'da) eşleşir. Bazları birbirine tutturmaya yardımcı olan her taban çifti arasında hidrojen bağları vardır.

Thymine

Thymine, DNA molekülünün omurgasını yapmak için gereken dört azotlu bazdan biridir. Her zaman iki hidrojen bağı ile adenin ile eşleştirilir. Timin, sadece DNA moleküllerinde bulunan ve urasilden sentezlenen bir pirimidindir.

Uracil

Uracil, sadece RNA moleküllerinde bulunan bir pirimidin tipi azotlu baztır. Her zaman adenle çiftleşir. Urasil ve timinin kimyasal farkı çok küçüktür. Timin aynı karbonda bir metil grubuna sahipken, Urasil'in C-5 karbon atomunda bir hidrojen atomu vardır.

Thymine ve Uracil arasındaki fark nedir?

• DNA molekülleri timin içerirken RNA, urasil içerir.

• Timin, 5 karbonlu bir metil (CH3) grubu içerirken, urasil 5 karbonlu hidrojen (H) molekülünü içerir.

• Tüm biyolojik sistemlerde timin esas olarak urasilden sentezlenir.

• Timidin ribonükleosid timidin, oysa urasil uradindir.

• Timin Deoksiribonükleozid deoksitimidin, Urasil ise Deoksiüridindir.