ÖZkaynak ve Sermaye Arasındaki Fark

Eşitlik vs Sermaye

tarafından tutulan şirket Öz sermaye ve sermaye, tutulan şirketteki mülkiyet veya parasal çıkarın tanımlanması için kullanılan terimdir şirket sahipleri tarafından. Her iki terimin anlamı, kullanıldıkları bağlama göre değişebilir ve uygulama tartışılan konuya bağlı olarak değişir. Öz sermaye ve sermaye birbirleriyle çok yakından ilişkili terimlerdir ve çoğu kez aynı oldukları anlaşılır. Aşağıdaki yazı, ikisinin net bir genel görünümünü ortaya koyuyor ve farklılıklarını özetliyor.

Sermaye Nedir?

Sermaye, olağan muhasebe ve finans bağlamında, işletmenin sahipleri veya yatırımcıları tarafından, işletmenin çalışması için gerekli varlıkları veya sermaye donanımını satın almak için katkıda bulunan fon miktarını ifade eder. Sermaye, finansal sermayeye, gerçek veya ekonomik sermayeye, hissedar sermayesine vb. Ayrılır.

Finansal sermaye, genellikle bir işletmeye başlamak veya yatırım yapmak için biriktirilen ve kaydedilen mali ve monitory zenginliklerini ifade etmek için kullanılır varolan bir iş. Finansal sermaye ayrıca, günlük olarak faaliyet gösteren işletmelerin ve düzenleyici sermayenin kullandığı verimli sermere alt kategorilere ayrılır ve yasal sermaye gereksinimleri kanunla zorunlu kılınması nedeniyle genellikle bir işletme tarafından tutulur.

Diğer taraftan, gerçek veya ekonomik sermaye, işletmeler tarafından diğer malların üretiminde kullanılmak üzere satın alınan malları ifade eder. Örneğin, araçların üretiminde kullanılan araçlar ve makineler iş için gerçek veya ekonomik bir sermaye olacaktır.

Eşit nedir?

Hisse, yükümlülükler işletme varlıklarından düşüldükten sonra hissedarların sahip oldukları iddiayı temsil eder. Varlıklar yükümlülükleri aştığında pozitif özsermaye bulunur ve yükümlülüklerin varlıklardan daha yüksek olması durumunda şirketin negatif bir özkaynakları olur.

Örnek alın; Borç kalmayan bir ev, sahibin evin tamamına sahip olduğu ve istediği gibi satabileceği için sahibinin sermayesidir. Hisse, satın alınan ve elde tutulan değerin değerine bağlı olarak bir hissedarın sahip olduğu özsermaye yatırımının oranı olan 'hissedarın özkaynağına' da işaret edebilir.

Sermayeye Eşitlik

Eşitlik ve sermayenin benzerliği, her ikisinin de sahiplerinin bir işte fon, hisse veya varlık olması halinde sahip oldukları menfaatleri temsil etmeleridir. Ayrıca, sermaye, özsermayenin değerini türetirken hesaplamada kullanılır; zira özkaynaklar, sahiplerin katkıda bulunduğu finansal sermayenin toplamı ve bilançoda dağıtılmamış karlar toplamıdır.

Sermayeyle ilgili olarak bir işyerinde sahip olunan sahiplik ilgisinin ölçülmesi, yükümlülükler düştükçe gerçek değeri gösterdiği için daha net bir tablo verebilir.

Hisse ve Sermaye arasındaki fark nedir?

• Hisse ve sermaye, şirketin sahipleri tarafından sahip olunan şirketteki mülkiyet veya parasal çıkarları tanımlamak için kullanılan terimlerdir.

• Sermaye, olağan muhasebe ve finans bağlamında, işletmenin sahipleri veya yatırımcıları tarafından, işletmenin çalışması için gerekli olan varlıkları veya sermaye donanımını satın almak için katkıda bulunan miktarı ifade eder.

• Hisse, yükümlülükler iş varlıklarından düşüldükten sonra hissedarların sahip oldukları iddiayı temsil eder. Varlıklar yükümlülükleri aştığında pozitif özsermaye bulunur ve yükümlülüklerin varlıklardan daha yüksek olması durumunda şirketin negatif bir özkaynakları olur.

• Muhasebe açısından, özkaynaklar, sahiplerin katkıda bulunduğu finansal sermayenin toplamı ve bilançoda geçmiş yıl kazançları toplamıdır.