Seyreltme ve Konsantrasyon Arasındaki Fark

Seyreltme / Konsantrasyon

daki çözünen miktarı Kimyadaki çözeltilerin incelenmesinde seyreltme ve konsantrasyon kavramları çok önemlidir. Çözücü içindeki çözünen miktarı bir çözeltinin özelliklerini belirler ve bu miktar aynı kalır, çözelti çözücü eklenerek ve çözeltinin bir kısmını çözeltiden çıkararak seyreltilir veya konsantre hale getirilebilir. Kimyasal analizde, genellikle bir çözeltinin konsantrasyonunu değiştirmek gereklidir.

Seyreltme, çözücünün ilavesi anlamına gelir; buna karşın, konsantrasyon, çözücünün giderilmesi anlamına gelir. Ekleme çözeltideki çözünen maddenin konsantrasyonunu düşürürken uzaklaştırma konsantrasyonunu arttırır. Unutma, seyreltme ya da konsantrasyon için girme olsun, çözünen madde miktarı çözümde aynı kalır. Şimdi, çözümün litresi başına çözünen maddenin mol sayısı olan molarite olarak bilinen bir çözeltide bir çözünen maddenin konsantrasyonunun hesaplanması için bir önlem olduğunu biliyoruz. Çözeltinin mol sayısı seyreltme ve konsantrasyon süreçlerinde aynı kaldığından, çözeltinin molaritesinin ürünü ve litre cinsinden hacmi

M x V = Çözeltinin molleri

Bu nedenle, çözücünün eklenmesinden önce veya sonra, Mx V sabit kalacak olan çözünen maddenin molleri aynı olmalıdır. Bu,

M1 x V1 = M2 x V2

anlamına gelir. Buna, seyreltme denklemi denir ve arzu edilen konsantrasyon için eklenip çıkarılacak çözücü hacminin hesaplanmasını kolaylaştırır. Çözücü eklemek kolaydır, ancak çıkartma genellikle çözücüyü buharlaştırmak için ısı eklenmesini gerektirir. Burada çözeltinin ısısını verme sürecinde çözünen maddenin özelliklerinden etkilenmemesine özen gösterilmektedir.

Özet olarak:

Konsantrasyon ve Seyreltme

• Kimya çözümlerinin analizinde seyreltme ve konsantrasyon önemlidir.

• Seyreltme için çözücüye ihtiyaç duyulurken yoğunlaşma çözücüye bağlı olmalıdır.

• Ekleme veya çıkarma için gereken çözücü hacmi, seyreltme denklemi kullanılarak kolayca hesaplanabilir.