UMS 16 ile UMS 40 arasındaki fark

Anahtar Fark - IAS 16 ile IAS 40

Tüm şirketler cari olmayan varlıklara yatırım yapmaktadır. Bu duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, yeniden değerleme, amortisman ve bunların elden çıkartılmasında dikkate alınan bir dizi protokole tabi tutulur. UMS 16 - Maddi Duran Varlıklar ve UMS 40 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller doğasında çok benzerdir ve bazı ortak yönergeleri de paylaşmaktadır. Bununla birlikte, UMS 16, işletme faaliyetleri için kullanılan duran varlıkların değerlemesinde kullanılırken, UMS 40 çoğunlukla kira, sermaye kazanımı veya her ikisi için elde tutulan duran varlıklar ile ilgilidir. Bu, UMS 16 ile UMS 40 arasındaki ana farktır.

İÇİNDEKİLER
1. Genel ve Anahtar Farkı
2. IAS 16
nedir 3. IAS 40 nedir
4. Yan yana Karşılaştırma - IAS 16 ile IAS 40
5. Özet

IAS 16 - Mülk, Tesis ve Ekipman Nedir?

UMS 16, maddi duran varlıklar gibi uzun vadeli ve duran varlıkların muhasebeleştirilmesini yönetmektedir. Varlıklar başlangıçta maliyeti ile muhasebeleştirilir ve sonraki muhasebeleştirme maliyet veya yeniden değerlenmiş tutar kullanılarak yapılabilir. Varlıkların yeniden değerlemesi, "gerçeğe uygun değer" (bir varlığın genel piyasa koşullarında satın alınması ve satılması konusunda anlaşmaya varılan fiyat) ile değerlen- dirilmesini ifade eder. Standart, diğer standartlar altında farklı muhasebe muameleleri gerektiren belirli bir varlık türini hariç tutar.

  • UFRS 5 uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlıklar Satılmak üzere elde tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
  • Tarımsal faaliyetle ilgili biyolojik varlıklar, UMS 41 Tarım
  • kapsamında incelenmiştir. Arama ve UFRS 6 Maden Kaynaklarının Arıtılması ve Değerlendirilmesi

Varlıkların Maliyet Üzerinden Tanınması

Burada maliyet, varlığı ekonomik fayda sağlamak için çalışma koşullarına getirmek için yapılan tüm masraflar olarak kabul edilir. Dolayısıyla, bu, satın alma fiyatına ek olarak teslimat, kurulum gibi maliyetleri de içerir.

Gerçeğe Uygun Değerdeki Varlığın Tanınması

Cari olmayan varlıklar, talep sonucu zamanla birlikte artmakta ve bu nedenle belirli bir sürenin sonunda değerler, elde edildiği fiyattan önemli ölçüde farklı olabilmektedir. Bu nedenle, bazı şirketler değer artışını "yeniden değerleme fazlalıkları" olarak adlandırılan varlıklar yeniden değerlendirilerek kaydederler. Bu, bilançonun öz sermaye bölümüne kaydedilir.

Amortisman

Maddi olmayan duran varlıklar, ekonomik ömürlerinin azalmasını yansıtacak şekilde amortismana tabi tutulmalıdır.Amortismanı, doğrusal yöntemi ve azalan dengeleme yöntemini tahsis etmek için kullanılabilecek bazı yöntemler en çok kullanılan yöntemlerdir. Amortisman politikası en az yılda bir kez gözden geçirilmeli ve faydaların tüketimi modeli değiştiyse, politika ileriye dönük olarak tahmini bir değişiklik olarak değiştirilmelidir.

Tasfiye

Ekonomik ömrün sonunda cari olmayan varlıklar elden çıkarılarak bir kazanç ya da zarar meydana gelmektedir. Varlık, net defter değerini aşan bir fiyata satılabilir (maliyetten birikmiş amortismanın düşülmesi), daha sonra elden çıkarma bir kazanç veya tam tersidir.

Şekil_1: Mülkiyet Fiyatlarındaki Artış

IAS 40 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Nedir?

Bu standart, kira ve sermaye kazanımı amacıyla veya her ikisinde de elde edilen mülkiyetin tanınması ve tedavisi için muhasebe kurallarını sunmaktadır. UMS 16'ya benzer şekilde, maddi duran varlığın bilançoda ilk kez muhasebeleştirilmesi maliyette yapılmalı ve müteakip değerleme maliyet veya rayiç değer esas alınarak yapılmaya devam edilmelidir.

Gerçeğe uygun değerin ölçümü tam bir doğruluğuyla yapılamaz. Bununla birlikte, benzer gayrimenkulün cari piyasa fiyatları, gerçeğe uygun değerin tahmininde dikkate alınabilir. Şirket makul bir rayiç değer elde edemezse, yatırım amaçlı gayrimenkulün satılma değerinin sıfır olduğu varsayılarak, yatırım amaçlı gayrimenkul UMS 16'daki maliyet modeli kullanılarak değerlenmelidir. Mülkün elden çıkartılması için UMS 16 da kullanılacaktır. 2008'de, UMS 40'ın kapsamı, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılacak gelecekteki kullanım için inşaat ya da geliştirme amaçlı mülkleri de içerecek şekilde genişletilmiştir;

UMS 16 ile UMS 40 arasındaki fark nedir?

IAS 16 - IAS 40

IAS 16 işletme faaliyetleri için kullanılan duran varlıklar değerinin ortasından önce. Sermaye değerlemesi için kiralanan ve / veya tutulan varlıklar.
Gelecekteki kullanım için inşaat ya da geliştirme aşamasındaki gayrimenkul
Gelecekteki kullanımlar için inşaat ya da geliştirme amaçlı olan mülk, daha önce UMS 16 tarafından yönetilmiştir. Gelecekteki kullanımlar için inşaat ya da geliştirme amaçlı mülk şu anda IAS 40'a tabidir.

Özet - UMS 16 ile UMS 40

UMS 16 ile UMS 40 arasında bir farklılık olduğu halde, bu iki standardın birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğu ve varlık değerinin, amortismanın ve öğütücüsü. Hangi standardın kullanılacağını ayırt etmek, varlığın olağan bir işletme operasyonu için kullanılıp kullanılmadığına veya bir yatırım geliri elde etme aracı olarak kullanılmasına bağlıdır.

Referans:
1. "IAS Plus. "UMS 16 - Maddi Duran Varlıklar. N. s. , n. d. Ağ. 08 Şubat 2017.
2. "IAS Plus. "UMS 40 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller. N. s. , n. d. Ağ. 8 Şubat 2017.
3. "Amortismana Genel Bakış - AccountingTools. AccountingTools. N. s. , n. d. Ağ. 09 Şubat 2017.
4. "UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Özeti. "IFRSbox. N. s. , 21 Ekim 2016. Web.09 Şubat 2017.

Resim Nezaketleri:
1. "İngiltere ev fiyatlarının enflasyona göre düzeltilmiş" By Goose - Kendi çalışması (Kamu Alanı) Commons Wikimedia aracılığıyla