Din ve Hurafe Arasındaki Fark

Din-Batıl inanç

Din ve batıl inanç arasında, inanç merkezi söz konusu olduğunda bir fark bulabiliriz. Din ve batıl inançlar her toplumda önemli bir rol oynamaktadır. Bunlar bizim kültürümüze bağlı. Bununla birlikte, din ve batıl inanç aynı şey değildir. Din basitçe bir Tanrı ya da tanrıya inanç ve ibadet olarak tanımlanabilir. Öte yandan, batıl inanç, doğaüstü etkilere inanan ya da buna dayanan bir uygulama olarak tanımlanabilir. Bu, bunların insan toplumuna ayrılan iki farklı şeyi ifade ettiğini göstermektedir. Bu makale, bu iki terim arasındaki farkı açıklığa kavuşturmaya çalışmaktadır.

Din Nedir?

Din, basitçe bir Tanrı ya da tanrıların inanç ve ibadet biçimi olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre din, toplum için işlevsel olan bir inanç sistemi. Sosyologlar, dinin yalnızca insan toplumunun ve kültürünün bir parçası olmadığını, ancak ayırıcı bir amacı olduğunu düşünüyorlar. Bu Yinger'in din tanımıyla anlaşılabilir. Bir dinin "bir grup insanın insan yaşamının nihai sorunlarından mücadele ettiği bir inanç ve uygulama sistemi" olduğuna inanıyor. "Yaşamın sorunları ile, böyle bir doğum, ölüm, acı, acı vb. Günümüzdeki gerçeklere atıfta bulunur. Bu sorunların yaşamda baş etmesi için din bize bir inanç sistemi önermektedir. Marx bir keresinde dinin insan acısını çektiği için kitlelerin afyon olduğunu söylüyor.

Sosyologlara göre, bir din yalnızca insanların kucaklaşması için bir inanç sistemi yaratmakla kalmaz aynı zamanda bir kolektif vicdan yaratır. Paylaşılan bir değer sistemi olmadıkça toplumsal bir hayata devam etmek olanaksız olduğundan, din bu boşluğu doldurmaktadır. Aynı zamanda toplumsal istikrar yaratır ve toplumda düzeni sürdürür. Örneğin, dinin Feodal dönemdeki rolünü ele alalım. Toplumun otoritesi, itaatsizlik Tanrı'ya karşı geliyormuş gibi görülen hükümdarlar'ın emirlerine uymak için Hıristiyanlık tarafından desteklendi.

Günümüz dünyasında Budizm, Hıristiyanlık, Hinduizm, İslam gibi çok sayıda din vardır. Bütün bu dinler, toplumsal dayanışmayı artırma niyetiyle toplumda işlev görür.

Din, bir Tanrı ya da tanrıya inanç ve ibadettir.

Batıl inanç nedir?

Tanrı ya da tanrıları merkez alan bir inanç sisteminden oluşan bir dinin aksine, batıl inanç,

doğaüstü etkilere inanç ya da bu temelli bir uygulama olarak tanımlanabilir.Hurafetler insanlar tarafından yaratılır ve bir nesilden diğerine iletilir. Antik çağlarda, insanlar batıl inanç ve inançları vardı. Şimdi, elbette bu durum değişti. Bu temelde teknolojik ilerlemeler ve insanları batıl inançların sadece bir inanç olduğuna ve başka bir şey olmadığını anlamasına yol açan bilimdeki gelişmeden kaynaklanıyor. Henüz en son gelişmelerden etkilenmemiş olan bazı kültürlerde hala batıl inançlar var. Bazen, çok gelişmiş olarak gördüğümüz toplumlarda dahi batıl inançlar var olabilir. Bunun nedeni, toplumsallaşma süreci boyunca, değerler, batıl inançlar, mitler gibi farklı kültürel nitelikleri, onları sarsmak zor olduğunu kabul ettik. Hurafeler büyü, büyü, kötü ruhlar ve geleneksel inançları içerebilir. Hurafe ve kültürel inançlarımız genellikle iç içe geçmiş olup birbirinden ayrılması güçtür. Hurafe, şansa bağlıdır. Kara bir kedi görmek kötü bir şans olduğunu batıl inanç böyle bir örnektir.

At nalı bir kapıdan yukarı taşıyor iyi şans getiriyor

Din ve Süperest arasındaki fark nedir?

• Din ve Batıl Tanımlamalar:

• Din, bir Tanrı ya da tanrıya inanç ve ibadet olarak basitçe tanımlanabilir.

• Bir batıl inanç, doğa üstü etkileri ya da buna dayanan bir uygulama olarak inanç olarak tanımlanabilir.

• Tanrı ve İnançlar:

• Bir din, tanrıları merkez alan bir inanç sistemi.

• Hurafeler sadece inançlarla sınırlıdır.

• Amacı:

• Bir din çevremizdeki dünyayı anlamaya çalışır ve ortak bir vicdan yaratarak toplumu bir arada tutmaktadır.

Ancak, bir batıl inanç öyle değildir. Bireyi aşırı doğayı kucaklıyor.

• Ahlaki Kılavuz:

• Bir dinde bireye ahlaki bir rehber vardır.

• Bir batıl inanç ahlâki sağlamaz.

Görüntüler Nezaket:

Uygarlık Zaferi Grizzli Tanrıları (CC BY-SA 3. 0)

  1. At nalı, Wikicommons (Public Domain) yoluyla bir kapıdan çivilenmiş